Taufik Faturohman, Arief Karna, Sudarso Kaderi Wiryono